Utdanning av legespesialister medisinsk mikrobiologi (LIS3)

Beskrivelse av virksomheten

Fürst Medisinsk Laboratorium (Fürst) er landets største medisinske laboratorium og utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, toksikologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratoriet utfører 1,6 millioner analyser innen medisinsk mikrobiologi. Laboratoriet mottar prøver hovedsakelig fra fastleger fra hele landet, og i en mindre grad fra sykehjem, sykehus og andre spesialistinstitusjoner.

I tillegg til seksjonene som utfører laboratoriediagnostikken har Fürst en enhet som utvikler molekylærbiologiske analyser, Fürst NAT (nucleic acid technology).

Fürst er akkreditert og hovedlaboratoriet er plassert på Furuset, Oslo. I tillegg har Fürst prøvetakingsstasjoner og har også et tilbud om hjemmeprøvetaking. De fleste bestillinger mottas fra fastleger, men i mindre grad også fra spesialistlegesentre og sykehus. Prøvene tatt på legekontorene hentes ved hjelp av egen hentetjeneste eller blir tilsendt laboratoriet via post.

Ansatte: Totalt har Fürst ca. 400 ansatte med en stor andel bioingeniører. Fjorten leger er fast ansatt og ca.15 leger fra ulike spesialiteter arbeider som konsulenter for Fürst. Innenfor medisinsk mikrobiologi arbeider det 3 legespesialister og 1 LIS. Videre er det flere realister som utfører spesialanalyser og utvikler nye metoder.

Spesialistutdanningen av leger er viktig for Fürst. Som privat laboratorium ser vi det som viktig å ta del i det felles nasjonale ansvaret for å sikre utdanningen av legespesialister i Norge. 

Legene ved fagområdet medisinsk mikrobiologi arbeider med påvisning av mikrobiologiske agens og infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer. Legene er hyppig i kontakt med ulike rekvirenter for rådgivning om diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjoner.

På laboratoriet arbeider legene tett sammen med forskere, bioingeniører og andre ansatte. Spesialiteten er allsidig og spenner fra pasientnær klinisk rettet virksomhet til basalforskning, og det er gode muligheter for å fordype seg i faglige interesseområder.

Hvilke læringsmål kan oppnås ved Fürst?

De fleste læringsmålene i medisinsk mikrobiologi kan oppnås ved laboratoriet. Noen læringsmål må dekkes delvis eller helt med tjeneste ved samarbeidende avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Tjeneste ved samarbeidende avdeling vil fortrinnsvis foregå mot slutten av utdanningsløpet.

Vi anbefaler alle søkere å ha gjennomført nødvendig klinisk tjeneste før tjeneste ved vårt laboratorium.

Hvilke læringsarenaer i Fürst kan tilby læringsmålene?

Læringsmålene tilbys ved Laboratorieavdelingen fordelt over tre år på Seksjon for bakteriologi, seksjon for molekylærbiologi, seksjon for automasjon og Fürst NAT.

Om utdanningsløpet:

Utdanningsutvalget består av utdanningskandidaten, utvalgets leder (overlege/spesialist i medisinsk mikrobiologi), medisinsk direktør og kandidatens veileder. Funksjonsperioden til utdanningsutvalget vil vare til utdanningskandidaten har gjennomført sin tjeneste til spesialiteten medisinsk mikrobiologi. Utdanningsutvalget møtes 4 ganger per år fra ansettelse av LIS.

I opplæringsperioden vil utdanningskandidaten store deler av dagen følge overlegene i medisinsk mikrobiologi og laboratoriepersonalet. Tjenesten innebærer arbeide på laboratoriebenk under veiledning, samt vurdering og kommentering av rutineprøvesvar. Videre besvares faglige spørsmål som mottas fra rekvirenter og pasienter via telefon eller e-post. I tillegg har Fürst utviklet et eget, elektronisk dialogprogram som fasiliterer direkte, skriftlig kommunikasjon mellom legen og rekvirenten.

Etter en opplæringsperiode (ca. 1-3 måneder, avhengig av kandidatens progresjon og forkunnskap) vil utdanningskandidaten arbeide mer selvstendig. Men det vil alltid være en spesialist i medisinsk mikrobiologi tilgjengelig for konferering og spørsmål. 

I tillegg til å delta i legenes rutinearbeid vil utdanningskandidaten til enhver tid være tildelt en seksjon eller faggruppe innen en seksjon hvor det gis mer detaljert opplæring innen et fagområde.

Utdanningskandidaten vil da også ha mer kontakt med seksjonens og faggruppens leder, bioingeniører og evt. metodeutvikler. Lovdatas liste over mål for utdannelsen og «Målbeskrivelse for medisinsk mikrobiologi» er førende for opplæringen innenfor de ulike seksjonene.

Fordelingen på seksjoner er planlagt slik:

 • Preanalytisk seksjon – ½ måned
 • Bakteriologi/virologi - Serologi – 12 måneder
 • Bakteriologi/mykologi - Dyrkning – 12 måneder
 • Bakteriologi/virologi/mykologi - PCR – 5,5 måneder
 • Hospitering ved OUS 2 måneder
 • Resterende 16 måneder fordeles etter kandidatens behov

LIS utdanningen ved Fürst kombinerer praktisk arbeide ved laboratoriebenk med teoretisk skolering.

I utdanningen vil legene følge læringsmålene for medisinsk mikrobiologi og tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap gjennom bl. a tjeneste under supervisjon på de ulike enhetene innen mikrobiologi, deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs, internundervisning, fagdiskusjoner og selvstudium.

Supervisjon og veiledning

Fürst har supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige baserer vi oss på mester-svenn prinsippet og leger i spesialisering LIS følges tett opp av mer erfarne kolleger. 

Veilederen for utdanningskandidaten skal være oppnevnt før kandidaten tiltrer.

Innen 4 uker etter kandidatens tiltredelse utarbeider veileder sammen med utdanningskandidaten den individuelle utdanningsplanen på grunnlag av malen som foreligger på www.legeforeningen.no.

Det blir satt av tid slik at hver lege i spesialisering årlig gjennomfører 4-6 individuelle veiledninger. Innholdet i veiledningen er blant annet: - Hvordan utdanningsplanen følges – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen - Faglige utfordringer - Praktiske ferdigheter - Fordypning og opplæring - Samarbeidet med kollegaer - Balanse mellom arbeid og privatliv - Refleksjon over egen rolle som lege - Støtte i vanskelige situasjoner

Teoretisk undervisning

Leger i spesialisering i medisinsk mikrobiologi må gjennom spesialistutdanningen tilegne seg en betydelig mengde teoretisk kunnskap innen generell, basal og klinisk anvendt mikrobiologi. Utdanningskandidaten vil hver dag få mulighet til faglig fordypning, anslagsvis 2 timer. Dette er mulig siden arbeidet på et laboratorium utføres selvstendig og kan til en stor grad organiseres uavhengig av faste rutiner. En del av fordypningstiden skal kandidaten også bruke til å delta i forskningsprosjekter.

Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje på ulike måter:

 • deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs
 • internundervisning
 • fagkollokvier
 • nettundervisning mikrobiologi/infeksjonsmedisin
 • diskusjoner
 • ved litteraturgjennomgang
 • fagdiskusjoner i avdelingen
 • ved selvstudium

Alle legene i avdelingen deltar aktivt i internundervisningen, både ved å bidra til faglig diskusjon og ved å holde presentasjoner selv.  

Utdanningskandidaten gis anledning til å delta på nasjonale og internasjonale kongresser med tilknytning til medisinsk mikrobiologi (ca. 2 kongresser per år). I tillegg vil kandidaten få mulighet til å delta på kurs som inngår i spesialistutdanningen.

Opplæring i forskning

Legestillingene på Fürst er lagt til rette slik at alle leger kan delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid. Åtte av legene ved Fürst har doktorgrad innen medisin og flere leger har egne, pågående forskningsprosjekter.

Videre er det ansatt fire realister som etablerer nye analyser innen kromatografi og molekylærbiologi (Fürst NAT) og som driver aktiv forskning ved hjelp av de nyetablerte analysene.

Fürst vil oppfordre til, og forsøke å legge til rette for at alle leger i spesialisering kan drive med forskning i løpet av spesialistutdanningen.

Innføring i forskingsmetodikk vil bli gitt. LIS vil bli under forløpet bli involvert i enten egne FOU-prosjekt, eller bli involvert i andre pågående prosjekter.

Felles kompetansemodul (FKM)

Felles regional kompetanseplan vil involvere alle LIS. Ulike tema rundt etikk, forskingsforståelse, pasientsikkerhet/forbedringsarbeid, ledelse/systemforståelse, kommunikasjon / pasient- og brukermedvirkning og lovverk blir i tillegg belyst i form av nasjonale/regionale og lokale kursarrangement. De fleste læringsmålene i FKM forsøkes oppnådd gjennom vanlig daglig praksis, og i mange sammenhenger kan aktuelle pasientkasus kunne danne grunnlag for etisk refleksjon gjennom deling av ulike erfaringer knyttet til aktuelle.

Det pågår forbedringsprosjekter i avdelingen som når metoder skal endres eller innføres og disse kan LIS med fordel være deltager i.