Allergidiagnostikk

Definisjon

Allergi er immunologisk betinget hypersensitivitet. De vanligste former for allergi utløses av at IgE-antistoffer bundet til cellemembraner på mastceller og basofile granulocytter reagerer med fremmede substanser utenfra, de såkalte allergener. Ved reaksjonen frigjøres kjemiske forbindelser, først og fremst histamin, som er ansvarlige for de kliniske symptomene. Denne spesifikke, allergenfremkalte allergi må skjelnes fra uspesifikk hypersensibilitet som kan utløses eller forsterkes av faktorer som kulde, stress, røyk og andre luftforurensninger etc. Symptomene ved allergi og ved uspesifikk hypersensibilitet kan være de samme, og begge tilstander kan forekomme samtidig. Et tillegg av uspesifikk hyperreaktivitet kan fremkalle symptomer på en allergisk reaksjon som ellers ville vært klinisk stum.
Det er ofte praktisk å dele inn allergiene i inhalasjons-, matvare- og medikamentallergi.

Inhalasjonsallergi

Ved inhalasjonsallergier vil allergenene befinne seg i luften. De kliniske symptomer vil være dominert av:

 • Høysnue
 • Allergisk konjunktivitt
 • Astma

Det er viktig å være klar over følgende:

 • Timotei kryssreagerer med de fleste gressarter og representerer hovedantigenet i samtlige gressarter.
 • Bjørk kryssreagerer med alle rakletrær, bl.a. or og hassel. Pasienter som reagerer på bjørk kan også kryssreagere med fødemidler. De vil da merke kløe og ødem i munn, hals og larynx etter inntak av f eks hasselnøtter, mandler, mandelprodukter som marsipan og kransekake, epler (spesielt grønne epler), stenfrukter (kirsebær, moreller, plommer, fersken), pærer, rå gulrøtter, rå poteter.
 • Burot kryssreagerer med urter, løk, selleri, purre, blandingskrydder. Pasientene kan få urticaria og Quincke-ødem etter inntak av urteprodukter. Paprika og selleri kryssreagerer både med bjørk og burot.
 • Husstøvmidd trives best i fuktig miljø og middallergi er derfor mest utbredt i kyststrøk. Denne allergiform har økt betydelig i det siste, noe som kan ha sammenheng med milde vintrer og endret inneklima. Kryssreaksjon forekommer mellom Dermatophagoides farinae og Dermatophagoides pteronyssinus. Det er sannsynlig også kryssreaksjon med andre middarter.
 • Muggsopp har liten eller ingen betydning for allergiske reaksjoner i øvre luftveier, derimot stor betydning for astma bronkiale.

Matvareallergi

Matvareallergi spiller en stor rolle i barnealder. Har en pasient allergiske symptomer fra flere organsystemer, er det stor mulighet for at fødemidler er involvert. Diagnosen matvareallergi kan være ''lett'' hvis det foreligger straksreaksjon i eller rundt munnen. Diagnosen kan være vanskeligere hvis det foreligger allergiske senreaksjoner for fødemidler som kan gi symptomer både i hud, gastrointestinaltraktus og luftveier.
De kliniske manifestasjoner ved matvareallergi er:

 • Systemiske reaksjoner/anafylaksi
 • Gastrointestinale reaksjoner som brekninger, diaré, magesmerter og symptomer på malabsorpsjon
 • Respiratoriske problemer som rhinitt og astma
 • Hudproblemer som urticaria og atopisk dermatitt

Mange spebarn har overømfintlighetsreaksjoner for egg, kumelk og hvete. En svært stor prosent av disse utvikler imidlertid toleranse etter 2 - 3 år. Ofte er både spesifikk allergitest og prikktest likevel positive i flere år etter at man har utviklet toleranse og altså tåler fødemidlet. Allergi for peanøtt, fisk og hasselnøtt har en tendens til å holde seg i mange år.

Matvarer kan som nevnt ha betydning for atopisk dermatitt. Symptomer på atopisk dermatitt er vanligst hos barn og reduseres oftest gradvis før 12 års alder, men 50-80% av disse barna utvikler senere allergisk rhinitt og/eller astma. Det kan derfor være meningsfylt å teste ''små barn'' selv om symptomene ikke er altfor alvorlige, og således diagnostisere IgE-mediert allergi relativt tidlig for å kunne gi forebyggende råd både med hensyn til diett, risiko ved dyrehold osv.

Medikamentallergi

I praksis er det penicillinallergi som det er viktig å påvise. Den er den hyppigste årsaken til dødsfall av anafylaksi. Straksallergi mot penicillin kommer til uttrykk ved utvikling av urtikarielt eksantem, eventuelt med videre utvikling av anafylaksisymptomer. Vanlig morbilliformt eksantem som sees ved en rekke medikamenter, gir vanligvis ikke holdepunkter for penicillinallergi. Ved mistanke om penicillinallergi, må man undersøke forekomsten av IgE-antistoffer mot benzylpenicillin og fenoksymetylpenicillin, eventuelt ampicillin og amoksicillin. Påvises antistoffer, har man sannsynliggjort at det kan foreligge en straksreaksjon mot penicillin. En negativ prøve utelukker ikke en anafylaksi reaksjon, og pasienten bør henvises spesialist til videre utredning.

Analyser

Måling av total serum IgE og allergenspesifikke IgE antistoffer er en veletablert del av utredningen av allergiske pasienter. En rekke studier og rutinetesting av flere millioner pasienter med mistenkt atopisk IgE mediert hypersensitivitet har vist at testing med IgE antistoffer er mer spesifikk (dvs færre falskt positive resultater), men noe mindre sensitiv enn prikktest i hud.

En undersøkelse for allergi starter vanligvis med screeningtester, såkalte paneler. Vi har to luftveispaneler som hver inneholder 5 allergener og er målrettede i hver sin retning og et matvarepanel som inneholder 6 allergener. Anamnesen bør styre rekvireringen målrettet. Dersom paneltesten er positiv, går vi videre med bestemmelse av antistoffer mot de enkelte allergener som panelet består av. Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med analyseringen, krysses dette av på rekvisisjonen.

Sensitivitet og spesifisitet er lagt opp slik at det vil være 5-10% falskt positive og 5-10% falskt negative prøvesvar. Dette kan enkelte ganger føre til at paneltesten er positiv, mens undersøkelse på enkeltallergener som omfattes av panelet er negativ - og omvendt. Ved positiv paneltest og negativt resultat for enkeltallergener kan det være at enkeltallergenene hver for seg ikke er nok til en positiv reaksjon, mens de samlet kan gi positivt screening-resultat. Et allergen består av mange komponenter, og i paneltesten finnes enkelte komponenter i en lavere konsentrasjon. Da vil den aktuelle spesifikke test kunne være positiv til tross for negativ paneltest.

IgE (Total-IgE)

Dette er en test på allergisk sykdom generelt og på arvelig allergisk disposisjon. Den er omtalt i den alfabetiske analyselisten, se S-IgE.

Paneler av allergener

 • Inhalasjonspanel Sesong er et utendørspanel som omfatter bjørk, timotei, burot og muggsoppene Alternaria tenuis og Cladosporium herbarum.
 • Inhalasjonspanel Helår er et innendørspanel som omfatter midden Dermatophagoides pteronyssinus, epitel (eller flass) fra katt, hund, hest og kanin.

Inhalasjonspanelene detekterer IgE-antistoffer mot de vanligste allergener som fremkaller allergiske symptomer i øyne og luftveier (allergisk konjunktivitt, høysnue og astma). Er paneltesten positiv, vil vi utføre enkeltallergener som inngår i panelet. Hvis screeningen er negativ, går vi ikke videre med undersøkelse.

 • Matvarepanel: Matvarepanelet detekterer IgE-antistoffer mot de vanligste allergener som fremkaller allergiske symptomer fra tarm. Allergiske symptomer fra flere organsystemer kan skyldes fødemiddelallergi. Paneltesten omfatter følgende fødemidler: Eggehvite, kumelk, torsk, hvete, peanøtt og soyabønne. Er paneltesten positiv, vil vi utføre enkeltallergenene som inngår i panelet. Er paneltesten negativ, går vi ikke videre med laboratorieundersøkelsene.

Allergenspesifikke IgE-antistoffer

Se tabellen Oversikt over allergener som viser enkelt-allergener som laboratoriet kan teste på. Dersom det er behov for å undersøke andre allergener, vennligst kontakt laboratoriet.

Rekvirering og prøvetaking

Rekvirering

Ved rekvirering av allergiprøver behøves et eget rekvisisjonskjema (gjelder ikke ved elektronisk rekvirering). Denne er prenummerert og er påsatt strekkode-etiketter til merking av prøvematerialet. Det er viktig at det på dette gis utfyllende kliniske opplysninger, blant annet om pasientens symptomer og hvilke allergier som mistenkes å foreligge. Allergitestene er kostbare analyser, og det må advares mot rekvirering av et stort antall tester med liten klinisk relevans for pasienten. Ved positivt resultat på screeningundersøkelser vil laboratoriet undersøke de aktuelle spesifikke allergener. Da slipper man å etterrekvirere analyser på et senere tidspunkt. Dersom rekvirenten ikke ønsker dette utført må dette anføres på rekvisisjonen.

Prøvetaking

Ved undersøkelse på sesongallergier (pollen, muggsopp) bør prøven tas i den tiden pasienten har mest plager, eventuelt like etter en slik periode (2 uker - 2 måneder). Sjansen for positivt svar er da størst. Prøven kan tas når som helst på dagen. Ved mistanke om penicillin-allergi bør prøven tas 2 - 3 uker etter reaksjonen (for at antistoffproduksjonen skal ha kommet i gang). Prøven bør tas innen et halvt år etter reaksjonen, da disse antistoffene har tendens til å forsvinne hos en del pasienter. Inhalasjonspanel og matvarepanel krever hver 1 mL serum. Vi oppbevarer serum i 2 uker etter førstegangs analysering. Undersøkelse på total-IgE krever 0,5 mL serum og spesifikt IgE krever 1 mL serum pr 5 allergener.

Tolkning

Resultat av allergianalyser utgis med enhet kU/L. Verdi ≥ 0,35 kU/l defineres som sikkert forhøyet S-IgE antistoff mot aktuelt allergen, ofte definert som «positiv», men er ikke ensbetydende med klinisk allergi. Laboratoriet utgir kvantitative svar over 0,1 kU/L, men verdier under 0,35 kU/L har vanligvis liten klinisk betydning.

Det er viktig å skille mellom påvisning av S-IgE (positiv test) som et uttrykk for allergisk sensibilisering, og klinisk allergi; reaksjon ved eksponering til allergen der det er påvist S-IgE. 

Nivået av spesifikt IgE gir informasjon om sannsynligheten for allergi. Jo høyere verdi desto høyere sannsynlighet for klinisk relevant allergi. Resultatet av S-IgE analysene må imidlertid alltid sammenholdes med de kliniske opplysningene i forhold til symptomer ved eksponering for aktuelle allergen. Pasienter med høy S-IgE kan være tolerante for allergenet, altså ingen klinisk reaksjon ved eksponering, mens pasienter med lav S-IgE kan ha klinisk reaksjon ved eksponering. Hvilken S-IgE verdi som regnes som lav og høy varierer fra allergen til allergen, men ofte regnes ofte S-IgE<1,0 som lav verdi.

S-IgE nivået sier svært lite om alvorligheten av en eventuell allergi og ingenting om terskelverdi, dvs den mengden allergen pasienten må eksponeres for før symptomer utløses.

Det er viktig å gi kliniske opplysninger ved rekvirering av analyser. Da kan våre allergologer gi en bedre vurdering av resultatet og råd om eventuell videre utredning.

Oversikt over spesifikke allergener

Fürst Medisinsk Laboratorium kan tilby undersøkelse på IgE antistoffer mot ca 600 allergener. I tabellen er anført de mest aktuelle. Dersom det er behov utover dette, vennligst kontakt laboratoriet.

Analysenummer Kode Analysenavn Analysenavn
v/svaroverf.
Medikamenter
557 c1 Benzylpenicillin PENICI-G
558 c2 Fenoksymetylpenicillin PENICI-V
649 c5 Ampicillin AMPICILL
655 c6 Amoksicillin AMOXICIL
Midd
525 d1 Dermatophagoides pteronyssinus DERM.PTE
526 d2 Dermatophagoides farinae DERM.FAR
AG7 d202 nDer p1 Husstøvmidd D202NDER
AG8 d203 rDer p2 Husstøvmidd D203RDER
AG9 d205 rDerp10 Tropomyosin D205NDER
AH1 d209 rDer p23, midd D209RDER
639 d3 Dermatophagoides microceras D.MICROC
562 d70 Acarus siro ACARUS S
563 d71 Lepidoglyphus destructor LEPIDOGL
564 d72 Tyrophagus putrescentiae TYROPHAG
640 d73 Glycyphagus domesticus GLYCYPHA
Dyr
529 e1 Katt, epitel KATT,FLA
AG2 e94 rFel d 1 (Katt) RFELD1
AG3 e228 rFel d 4 (Katt) RFELD4
AH3 e220 nFel d2 Katt, seru E220NFEL
531 e3 Hest, flass HEST,FL
554 e4 Ku, flass KU
530 e5 Hund, flass HUND,EPI
AF7 e101 rCan f 1 (Hund) RCANF1
AF8 e226 rCan f 5 (Hund) RCANF5
AG1 e102 rCan f 2 (Hund) RCANF2
AH4 e221 nCan f3 Hund, serum E221NCAN
532 e6 Marsvin, epitel MARSVIN
607 e70 Gåsefjær GÅSEFJÆR
535 e71 Mus, epitel MUS,EPIT
610 e72 Mus, urin MUS URIN
536 e73 Rotte, epitel ROTTE, E
611 e74 Rotte, urin ROTTE UR
613 e75 Rotte, serumprotein ROTTE SE
616 e76 Mus, serumprotein MUS SERU
AH2 e77 Undulat, avføring E77UNDUL
617 e78 Undulatfjær UNDULATF
710 e80 Geit, epitel GEIT,EPI
619 e81 Sau, epitel SAU,EPIT
534 e82 Kanin, epitel KANIN,EP
620 e83 Svin, epitel GRIS,EPI
533 e84 Hamster, epitel HAMSTER
621 e85 Kyllingfjær KYLLINGF
622 e86 Andefjær ANDEFJÆR
AD2 e219 Kylling, serumprotein KYLSEPRO
Matvarer
537 f1 Eggehvite EGGEHVIT
538 f2 Kumelk KUMELK
539 f3 Torsk FISK(TOR
AN6 f426 rGad c 1, torsk F426RGAD
555 f4 Hvete HVETE
AN8 f433 rTri a14 LTP, hvete F433RTRI
570 f5 Rug RUG
571 f6 Bygg BYGG
572 f7 Havre HAVRE
573 f8 Mais MAIS
574 f9 Ris RIS
A10 f10 Sesamfrø SESAMFRØ
540 f12 Ert ERT
541 f13 Peanøtt PEANØTT
AP2 f447 rAra h6, peanøtt F447RARA
542 f14 Soyabønne SOYABØNN
576 f17 Hasselnøtt HASSELNØ
577 f18 Paranøtt PARANØTT
AN5 f354 rBer e1, paranøtt F354RBER
578 f20 Mandel MANDEL
579 f23 Krabbe KRABBE
543 f24 Reke REKE
580 f25 Tomat TOMAT
581 f26 Svinekjøtt SVINEKJØ
AD7 f27 Oksekjøtt OKSEKJØT
582 f31 Gulrot GULROT
583 f33 Appelsin APPELSIN
584 f35 Potet POTET
A11 f36 Kokosnøtt KOKOSNØT
A12 f37 Blåskjell BLÅSKJEL
A13 f40 Tunfisk TUNFISK
585 f41 Laks LAKS
586 f44 Jordbær JORDBÆR
587 f45 Gjær GJÆR
589 f47 Hvitløk HVITLØK
590 f48 Løk LØK
591 f49 Eple EPLE
AN9 f434 rMal d1 PR-10, eple F434RMAL
AP1 f435 rMal d3 LPT, eple F435
736 f50 Blåmakrell MAKRELL
AK7 F58 Blekksprut 10-armet F58BLEKK
592 f75 Eggeplomme EGGEPLOM
544 f76 Alfa Lactalbumin ALFA-LAC
545 f77 Beta Lactoglobulin BETA-LAC
593 f78 Kasein KASEIN
594 f79 Gluten GLUTEN
595 f80 Hummer HUMMER
596 f83 Kyllingkjøtt KYLLINGK
597 f84 Kiwi KIWI
AN7 f430 rAct d8 PR-10 Kiwi F430RACT
AC4 f85 Selleri SELLERI
A14 f87 Melon MELON
AK8 f88 Fårekjøtt F88FÅR
AE5 f89 Sennep SENNEP
726 f91 Mango MANGO
598 f92 Banan BANAN
510 f93 Kakao KAKAO
602 f94 Pære PÆRE
A15 f95 Fersken FERSKEN
AG4 f420 rPru p 3 LTP (Fersken) RPRUP3LT
AG5 f419  rPru p 1 PR10 (Fersken) RPRUP1PR
AG6 f421 rPru p 4 Profilin (Fersken) RPRUP4PF
624 f96 Avocado AVOCADO
AD9 f98 Gliadin GLIADIN
A16 f124 Spelt hvete SPELTHVE
A17 f201 Pekan-nøtt PEKANNØT
667 f202 Cashew nøtt CASHEW
A18 f203 Pistasjenøtt PISTASJE
AK9 f206 Makrell F206MAKR
609 f208 Sitron SITRON
AF6 f209 Grapefrukt GRAPEFRU
A19 f210 Ananas ANANAS
AL1 f212 Sopp, champignon F212SOPP
604 f218 Paprika PAPRIKA
AP3 Rf220 Kanel RF220KAN
A20 f221 Kaffe KAFFE
AE6 f224 Valmuefrø VALMUEFR
A21 f232 nGal d2, ovalbumin NGALD2
A22 f233 nGal d1, ovomucoid NGALD1
AL2 f234 Vanilje F234VANI
AE3 f235 Linse LINSE
AL3 f237 Aprikos F237APRI
A23 f242 Kirsebær/Morell KIRSEBÆR
A24 f244 Agurk AGURK
AL4 f245 Egg F245EGG
AD8 f247 Honning HONNING
A25 f253 Pinjekjerne PINJEKJE
AL5 f254 Rødspette F254RØDS
A26 f255 Plomme PLOMME
605 f256 Valnøtt VALNØTT
606 f259 Drue DRUE
A27 f260 Brokkoli BROKKOLI
AL6 f262 Aubergine F262AUBE
AL7 f266 Muskatblomme F266MUSK
AL9 f269 Basillikum F269BASI
AM1 f270 Ingefær F270INGE
735 f279 Chili pepper CHILIPEP
AM2 f280 Pepper, sort F280PEPP
AP4 Rf282 Muskat RF282MUS
AF9 f283 Oregano OREGANO
AM4 f284 Kalkunkjøtt F284KALK
AM5 f290 Østers F290ØSTE
AM6 f291 Blomkål F291BLOM
AM7 f294 Pasjonsfrukt F294PASJ
AM8 f300 Geitemelk F300GEIT
A28 f302 Mandarin/Klementin KLEMENTI
AM9 f303 Hellefisk, kveite F303HELL
AN1 f306 Lime F306LIME
A29 f320 Kreps KREPS
AN2 f323 nGal d3 Conalbumin F323NGAL
AN3 f329 Vannmelon F329VANN
A30 f335 Lupinfrø LUPINFRØ
AD1 f288 Blåbær BLÅBÆR
AN4 f342 Oliven, svart F342OLIV
AC5 f343 Bringebær BRINGEBÆ
AC1 f305 Bukkehornkløver BUKKEHOR
AC6 f15 Bønne (hvit) BØNNEHVI
AC2 f287 Bønne (rød) BØNNERØD
AD3 f226 Gresskarfrø GRESKFRØ
AF6 f209 Grapefrukt GRAPEFRU
AE1 f309 Kikert KIKERT
AE6 f224 Valmuefrø VALMUEFR
AE7 f443 rAna o 3 (Cashewnøtt) RANA03
AE8 f441 rJug r 1 (Valnøtt) RJUGR1
AE9 f442 rJug r 3 (Valnøtt) RJUGR3
AC9 f333 Linfrø LINFRØ
AE3 f235 Linse LINSE
AD6 f345 Macademia MACADEMI
AD4 f338 Musling (Harpeskjell) MUSLHARP
A31 f351 rPen a1 (Tropomysin) RPENA1
A32 f352 rAra h8 (Peanøtt) RARAH8
A33 f353 rGly m4 (Soya) RGLYM4
A34 f416 rTri a19 omega-5-gliadin (Hvete) RTRIA19
AA4 f422 rAra h1 (Peanøtt) RARAH1
AA5 f423 rAra h2 (Peanøtt) RARAH2
AA6 f424 rAra h3 (Peanøtt) RARAH3
A35 f425 rCor a8, LTP (Hasselnøtt) RCORA8
A36 f427 rAra h9 (Peanøtt) RARAH9
A37 f428 rCor a1, PR-10 (Hasselnøtt) RCORA1
A38 f431 nGly m5 (Soya) NGLYM5
A39 f432 nGly m6 (Soya) NGLYM6
A43 f439 rCor a14 (Hasselnøtt) RCORA14
A44 f440 rCor a9 (Hasselnøtt) RCORA9
AF1 o215 gal-alfa-1,3-gal (Rødt kjøtt) ALFAGAL
Gress
AH5 g1 Gulaks G1GULAKS
AH6 g3 Hundegress G3HUNDEG
AE4 g5 Raigress RAIGRESS
521 g6 Timotei TIMOTEI
AH7 g8 Engrapp G8ENGRAP
AH8 g12 Rug G12RUG
AH9 g14 Havre G14HAVRE
AJ1 g15 Hvete G15HVETE
AJ2 g201 Bygg G201BYGG
AF2 g206 Phl p 2 (Timotei) PHLP2
AF3 g208 Phl p 4 (Timotei) PHLP4
AF4 g215 rPhl p 5b (Timotei) RPHLP5B
AF5 g209 rPhl p 6  (Timotei) RPHLP6
682 g213 rPhl p1, rPhl p5b (Timotei) PHLP1P5B
683 g214 rPhl p7, rPhl p12 (Timotei) PHLP7P12
Insekter
527 i1 Bigift BIGIFT
AK1 i208  rApi m1 Phli A2 bie I208RAPI
AJ4 i2 Vepsegift (White-faced hornet) I2VEPS
528 i3 Vepsegift VEPSEGIF
AJ5 i4 Vepsegift (Paper-wasp) I4VEPS
AJ6 i5 Vepsegift (Yellow-hornet) I5VEPS
AJ8 i75 Vepsegift (European hornet) I75VEPS
AJ9 i77 Vepsegift (European paper-wasp) I77VEPS
AK2 i209 rVes v 5 Vesp I209RVES
AK3 i211 rVes v1 Phli A1 vep I211RVES
511 i6 Kakerlakk KAKERLAK
623 i71 Mygg MYGG
AE2 i204 Klegg KLEGG
Yrkesallergener
641 k75 Isocyanate TDI ISOCYTDI
642 k76 Isocyanate MDI ISOCYMDI
643 k77 Isocyanate HDI ISOCYHDI
644 k78 Ethyleneoxide ETHYLENE
645 k79 Phthalic anhyd PHTHALIC
646 k80 Formaldehyd FORMALDE
711 k81 Ficus spp FICUS
556 k82 Latex LATEX
AC3 k84 Solsikkefrø SOLSIFRØ
565 k87 Alfa-amylase ALFA-AMY
AK5 k208 nGal d4 Lysozy, egg K208NGAL
Muggsopper
559 m1 Penicillium notatum PENI-NOT
523 m2 Cladosporium Herbarum CLADOSPO
561 m3 Aspergillus fumigatuse ASPERGIL
560 m4 Mucor racemos MUCOR RA
588 m5 Candida albicans CANDIDA
524 m6 Alternaria tenuis ALTERNAR
AK6 m228 Aspergillus flavus M228ASPF
Parasitter
626 p1 Ascaris parasitt ASCARIS
Trær
546 t2 Or OR
520 t3 Bjørk BJØRK
547 t4 Hassel HASSEL
566 t9 Oliventre OLIVENTR
A40 t12 Selje SELJE
AC7 t16 Furu, White Pine WHITEPIN
568 t18 Eucalyptus EUCALYPT
567 t23 Sypress, italiensk SYPRESS
AC8 t201 Gran (Spruce) SPUNCE
670 t215 rBet v1 (Bjørk) RBETV1
671 t216 rBet v2 (Bjørk) RBETV2
AJ3 t218 Eik, amerikansk art T218EIKA
681 t221 rBet v2, rBet v4 (Bjørk) RBETV2V4
Urter
629 w1 Common ragweed (ambrosia, svineblom) RAGWEED
522 w6 Burot BUROT
636 w7 Prestekrage PRESTEKR
637 w8 Løvetann LØVETANN
638 w21 Parietaria judaica PARIETAR