Hopp til hovedinnhold

Cytologi og HPV

Laboratoriet benytter ThinPrep medium for alle cervixprøver.

For ordens skyld vil vi informere om at alle prøver fra cervix/portio blir rapportert til Livmorhalsprogrammet.

Fra 1. juli 2023 vil alle kvinner over 25 år (det året de fyller 25) screenes med HPV DNA-test.

Endringen innebærer at man går fra screeningmetode cytologitest hvert tredje år, til HPV-test hvert 5 år for kvinnene i alder 25 – 29 år.
Legg også merke til at kvinner i alderen 25-29 år anbefales ny HPV-test om tre år (36 mnd) dersom HPV-positiv for andre genotyper enn 16/18 og normal cytologi.

HPV-testen er sikrere enn cytologi, og vil finne flere som har celleforandringer.

HPV-screening har potensiale til å forebygge enda flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av sykdommen, sammenlignet med cytologi.

Flytskjema for laboratorier som ikke utfører utvidet genotyping, gjeldende fra 08.04.2024

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/livmorhalsprogrammet/algoritmerflytskjema/2024/flytskjema_alternativ_til_utvidet_genotyping_v1.pdf

Nytt er også at alle prøvesvar kommer med en lenke både til Livmorhalsprogrammets flytskjema for screeningprøver, samt lenke til det nasjonale handlingsprogrammet for gynekologisk kreft. Dette for at rekvirent enkelt skal kunne finne informasjon om retningslinjer for oppfølging.

Det er kun negative screeningprøver som undersøkes kun med HPV DNA-test.

Standard for alle prøvesvar:

For retningslinjer for screeningprøver: https://www.kreftregisteret.no/algoritme

For retningslinjer for oppfølgingsprøver: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft-handlingsprogram/premaligne-lidelser-i-cervix-uteri

For ytterligere opplysninger:
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/

Utfyllende informasjon:

Verdien av en cytologisk undersøkelse er i stor grad avhengig av prøvetaking og primærbehandling av prøven. Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig, tatt fra transformasjonssonen og at prosedyre for prøvetaking er utført riktig.

Rekvisisjonen skal inneholde pasientens navn, 11-sifret fødselsnummer, adresse og rekvirentopplysninger med HPR-nummer, samt dato for prøvetaking.

Relevante kliniske opplysninger, inkludert pasienthistorikk, må oppgis i tillegg til riktige avkrysninger på rekvisisjonen.

Før prøven signeres ut kontrolleres pasientens prøvehistorikk og nasjonal prøvehistorikk (kreftregisterets meldetjeneste = KREMT) for risikovurdering og korrekt oppfølging av kvinnen. Forutsatt at pasienten har korrekt 11-sifret fødselsnummer. Ved ufullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil dette fremkomme i svarbrevet.

Noen kvinner kan også ha motsatt seg deling av historikk, det vil fremkomme ved oppslag hos Kreftregisteret, og da vil dette bli meddelt til rekvirent i prøvesvaret.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent.

Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet
Denne tar for seg prosedyrene som skal følges i Livmorhalsprogrammet og den skal bidra til at kvalitet på arbeid til samtlige aktører i programmet holdes på et høyt nivå.

Nettkurs - screening for livmorhalskreft
Leger får gratis kurs om livmorhalsprøver. Kurset er tilgjengelig som e-læringskurs fra Legeforeningens nettsider.

Øvrig cytologisk materiale

Urin

Urincytologi er en følsom undersøkelse av urin for cellulære komponenter, bl.a. inflammatoriske celler, premaligne og maligne celler. Urincytologi er mest egnet for deteksjon av høygradig urotelialt karsinom. Det kan hjelpe til å diagnostisere mulig malign sykdom på et tidlig stadium, og dermed øke sjansen for helbredelse.

  • For å unngå degenerasjon av urincellene som gjør mikroskopisk vurdering vanskelig, skal morgenurin ikke benyttes.
  • Det bør helst tas tre prøver til cytologi fra forskjellige blæretømninger på ulike dager.
  • Benytt alltid én rekvisisjon pr. prøve som sendes inn.
  • Benytt 20 mL rør med skrukork og transportcontainer ved innsendelse til laboratoriet.
  • For å få godt bevarte urotelceller til diagnostikk er det viktig med rask spritfiksering av urinprøven for å hindre bakterievekst. Like deler med 70% alkohol.
  • Relevante kliniske opplysninger er viktig for riktig diagnose, bl.a. nyrestein, egen/familie historikk av urotelialt karsinom, prostatakreft, stråle-/BCG behandling og andre infeksjonssykdommer i urinveiene.

For øvrig, se: www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/blaerekreft-handlingsprogram

Pleura-, ascites-, spinal-, cystevæsker og lignende

Fersktappet væske tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1.

FNAC

Det er ønskelig at det sendes både lufttørket og fikser materiale. Objektglass med matt ende benyttes. Pasientens navn og fødselsnummer skrives på med blyant. Det må ikke benyttes navneetikett på objektglasset. Materialet strykes ut på objektglass og glass som skal fikseres - sprayfikseres umiddelbart for å unngå tørkeartefakter. Objektglasset legges i en papphylse som merkes med strekkodeetikett fra rekvisisjonen, før prøve og rekvisisjon legges i samme konvolutt og sendes til laboratoriet.