Vedrørende betaling for patologianalyser

For prøver som sendes fra primær- og spesialisthelsetjenesten, tannleger, samt poliklinikker på sykehus i Helseregionene Sør-Øst og Vest, og pasienten er hjemmehørende i aktuelle regioner, skal det på rekvisisjonen krysses av for betales av Helfo. Pris for analyse blir da i sin helhet betalt av aktuelle regionale helseforetak og Helfo. Fakturering skjer automatisk direkte til helseregionene og Helfo.

For prøver fra sykehus (inneliggende pasienter) skal det på rekvisisjonen krysses av for betales av institusjon, da disse i sin helhet faktureres til sykehuset. Pasientens tilhørighet til helseregion har ingen betydning.

Prøver som sendes direkte til Fürst, og ikke via regionenes HF, fra rekvirenter i helseregion Midt-Norge og helseregion Nord, samt prøver fra utenlandske statsborgere og personer uten oppgitt personnummer (11-sifret), må betale for analysen selv. Kryss av for betales av pasient. Laboratoriet vil fakturere rekvirenten for aktuelle analyser.

Ta kontakt for informasjon om priser:

Erik Svendsen
Administrasjonsleder Patologi
Tlf: 916 86 800
esvendsen@furst.no