Hopp til hovedinnhold

SARS-CoV-2: endring i refusjon fra Helfo fra 1.7.2022

07.07.2022

Fürst informerer om at det fra 1.7.2022 er gjort en refusjonsendring fra Helfo angående SARS-CoV-2 analyser. Følgende forskrift er gjeldende (som for andre analyser):

§ 1. Det ytes stønad til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt og i private sykehus som driver laboratorie- og røntgenvirksomhet.
Det er et vilkår for stønad at lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel….
les mer på: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2003-06-27-959

Vi påpeker viktigheten av å oppgi kliniske opplysninger (symptomer eller mistanke om sykdom, vurdert av lege). jfr. vilkår for stønad.

Når prøven tas på grunn av reise eller behov for attest oppgis dette under kliniske opplysninger, og man krysser av for faktura (ikke Helfo). Fürst vil da belaste legekontoret med kr. 464,- pr analysesvar.