Hopp til hovedinnhold

Tolkning av prøvesvar

Hvor god er en test?

En kan angi hvor godt en test skiller friske fra syke individer. Med sensitivitet mener vi hvor stor andel av syke individer som har en positiv test. Med spesifisitet mener vi hvor stor andel av friske som har en negativ test. Den ideelle testen har både høy sensitivitet og spesifisitet.

Et standardisert mål for vurdering av testens evne å skille mellom friske og syke individer er den så kalte ROC-kurven, som veier sammen både sensitivitet og spesifisitet.

Pre- og post-test-sannsynligheter

Når pasienten kommer til legekontoret fatter ofte den behandlende legen mistanke om en eller flere sykdommer. Denne mistanken kan for hver sykdom graderes fra 0 (hvor sykdommen praktisk talt er utelukket) til 1 (hvor det er nesten absolutt sikkert at pasienten har sykdommen). For mange sykdommer ligger tallet et sted mellom 0 og 1, og hvor f. eks. 0,4 betegner 40 % sannsynlighet for at pasienten har sykdommen. Vi kaller denne sannsynligheten for pre-test-sannsynlighet.

Prevalens er forekomsten eller sannsynlighet for sykdom i en gruppe individer. En studie viste forekomst/prevalens av hepatitt C hos 0,7 % av norsk befolkning. Dersom mulig, bør gruppeinndelingen gjøres mer presis, for eksempel deles inn i personer som har injisert narkotiske stoffer (hvor anslagsvis 50 % har hepatitt C) og i personer som ikke injisert (hvor anslagsvis 0,2 % har hepatitt C).

Vi tar så en test. Vi kan formulere vår nye viten slik:

(Hva vi visste fra før) ganger (Hva testen fortalte) = (Hva vi vet etter at vi har fått testresultatet)

I statistiske termer ville vi ha formulert det slik:

(Pre-test-sannsynlighet) ganger (Evidens) = (Post-test-sannsynlighet)

Evidensen er sannsynligheten for at et sykt individ har prøveresultatet delt med forekomsten av resultatet i alle grupper. Vi har en pasient som legen bedømmer har 10 % sannsynlighet for å ha jernmangel. Hos pasienter med jernmangel er ferritin under 15 ug/L hos 62 % mot kun 1,5 % hos pasienter uten jernmangel. Denne pasienten har en ferritin under 15 ug/L. Vi har:

0,1 ganger (0,62) / (0,62 ganger 0,1 + 0,015 ganger 0,9) = 0,83

Post-test-sannsynligheten (83%) for at pasienten har jernmangel er høyere enn pre-test-sannsynligheten (10%). Vi sier at testen taler for at jernmangel foreligger. Dersom post-test-sannsynligheten hadde vært lavere enn pre-test-sannsynligheten så sier vi at testen taler mot jernmangel.

Tolkning av flere prøveresultater samtidig

Først må en huske at jo flere analyser som er rekvirert, jo større er sannsynligheten for at et frisk individ får ett eller flere resultater som ligger utenfor referanseområdet.

Det finnes dessverre ingen enkle regler eller formler for hvordan en skal tolke flere prøvesvar sammen. Noen råd kan en dog gi: Tenk først gjennom den kliniske problemstillingen, som kan være for eksempel magesmerter. Se deretter nøkkelanalyser (f.eks pankreasamylase, kreatinin, HbA1c og Hb). Finnes det tegn på viktige sykdommer som pankreatitt eller nyrefunksjonsnedsettelse? Se deretter på andre analyser, støtter de det som er sett for nøkkelanalysene?

Ved typiske symptomer på pankreatitt (høy pre-test-sannsynlighet) og typiske analysesvar i flere analyser (høy pankreasamylase og lipase) kan en regne med at post-test-sannsynligheten er tilstrekkelig høy for å stille en sikker diagnose. Ved andre tilfeller kan prøvesvar være til hjelp ved å antyde enkelte sykdommer, men tilleggstester eller andre undersøkelser er påkrevd for å stille en sikker diagnose.