Hopp til hovedinnhold

Rekvirering av analyser

Rekvisisjonen, papirformat eller elektronisk, fylles ut av rekvirent i forhold til aktuell, medisinsk problemstilling for pasient. Laboratoriet utfører de analysene som er bestilt. I begrenset omfang, og når det er faglig indisert, vil Fürst kunne rekvirere supplerende analyser. Hvis evt. supplerende analyser ikke ønskes utført, ber vi om at det opplyses om dette i feltet for kliniske opplysninger på rekvisisjonen. Hvis det rekvireres analyser som laboratoriet selv ikke utfører, blir prøven videresendt til spesiallaboratorium avhengig av pasientens bosted. Det gjelder for eksempel immunologiske og blodtypeserologiske undersøkelser. Rekvirenten varsles om videresendingen på svarrapporten.

Laboratoriet har flere rekvisisjonsskjema. Utfylt skjema er å betrakte som en kontrakt mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyse. Laboratoriet utfører de analysene som er merket av rekvirent. Spesielle forhold under rekvirering av enkelte analyser er beskrevet under den enkelte analysen, hvis det er aktuelt. Se alfabetisk analyseliste under Analyse og Klinikk. Endringer av rekvirerte analyser kan forekomme ved uoverensstemmelse mellom mottatt utfylt rekvisisjon og tilgjengelig prøvemateriale. Alle endringer logges og rekvirent informeres.

Rubrikkene på laboratoriets rekvisisjonsskjema må fylles ut med tydelig skrift. En ting som erfaringsmessig ofte svikter, er at rekvirentens navn og adresse mangler eller er vanskelig å tyde. Helfo krever også at pasient -og betalingsopplysninger skal fylles ut, se retningslinjer. Se også Kompliserende faktorer ved prøven. Det er ønskelig med kliniske opplysninger. Påse at korrekt prøveID settes på rørene.

Laboratoriets rekvisisjonsskjema er utformet slik at det kan fylles ut for hånd eller ved hjelp av skriver. Rekvisisjonene leses optisk, det er derfor viktig at lesbarheten er god, og at avkrysning gjøres midt i avkrysningsboksene. Det er også viktig å påse at skriveren innstilles slik at opplysningene kommer innenfor de definerte felt. I feltet for kjønn skrives K eller M (ikke kryss).

Analyser kan rekvireres elektronisk gjennom Fürst Forum. Systemet tilbyr forenklet rekvirering med interaktiv handlingsstøtte og er en faglig møteplass for faglig og praktisk dialog mellom rekvirent og laboratorium. Fürst er tett integrert med ledende journalsystemer, men fungerer også som frittstående applikasjon.

Etterrekvirering er mulig. Les mer.